Sinulla on oikeus

...tehdä muistutus tai kantelu, tai viedä

hoitotarvikeasia hallinto-oikeuteen

 

Muistutus

Hallintoriita

Kantelu

Jos et saa tarvitsemaasi hoitotarviketta, kannattaa selventää terveydenhuollon viranomaisen kanta asiaan. Varsinaista päätöstä hoitotarvikkeesta ei välttämättä tehdä. Kielteinen kanta voi näkyä epikriisissä tai vapaassa terveydenhuollon ammattilaisen kirjauksessa.

Voit selvittää terveydenhuollon viranomaisen kannan myös tekemällä potilaslain mukaisen muistutuksen. Tee muistutus kirjallisesti (paperi, sähköposti) ja toimita terveydenhuollon (kunta/kuntayhtymä/tms.) kirjaamoon. Toimintayksikön on käsiteltävä muistutus asianmukaisesti ja siihen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa (noin kuukaudessa) muistutuksen tekemisestä. Vastauksesta saat ”todisteen” kielteisestä kannasta, tai kanta voi muuttua muistutuksen myötä.

Jos muistutuksen jälkeen on erimielisyyttä hoitotarvikeasiassa, voit saattaa erimielisyyden hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Tätä prosessia kutsutaan hallintoriita-asiaksi. Hallintoriita on tehokkain oikeusturvakeinosi. Hallinto-oikeus voi velvoittaa viranomaisen jakamaan sinulle tietynlaisia tai tietyn määrän hoitotarvikkeita.

Voit saattaa asian vireille sähköpostilla tai kirjepostilla oman paikkakuntasi toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen. Toimivaltaiset hallinto-oikeudet löytyvät osoitteesta www.oikeus.fi.

Kirjoita vapaamuotoisesti, mistä erimielisyydestä on kyse ja kirjoita vaatimukseksi se, mitä haluat. Liitä mukaan muistutuksesi ja siihen saamasi vastaus, tai muu kirjaus, josta erimielisyys käy ilmi.

Hallinto-oikeus lähettää tekemäsi hakemuksen viranomaiselle lausuttavaksi heti. Noin parin kuukauden sisällä saat viranomaisen lausunnon ja voit antaa siitä vastineen. Sen jälkeen hallinto-oikeus vetäytyy miettimään asiaa ja antaa aikanaan päätöksen. Voit tiedustella hallinto-oikeudesta asian etenemistä.

Voit pyytää hallintoriitaprosessiin julkista tai yksityistä lakimiesapua. Tarkista myös oikeutesi maksuttomaan oikeusapuun. Tietoa julkisesta oikeusavusta ja oikeudesta maksuttomaan oikeusapuun saa valtion oikeusaputoimistoista ja osoitteesta www.oikeus.fi

Hoitotarvikeoikeuksissa neuvoo ja auttaa myös vammaisoikeuksiin laajasti erikoistunut Lakitoimisto Kumpuvuori Oy. Kumpuvuoren Lakilinja avoinna joka päivä ma-su klo 17–18 numerossa 050 552 0024 (vain normaali puhelumaksu), sekä sähköpostitse laki@kumpuvuori.fi.

Jos terveydenhuollossa on mielestäsi sisäisiä linjauksia, jotka eivät ole asiallisia, asiasta voi tehdä kantelun aluehallintovirastolle, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille. Nämä tahot tutkivat, onko kyseinen viranomainen toiminut laillisesti. Kantelun johtopäätöksenä voi olla esimerkiksi huomautus tai huomion kiinnittäminen viranomaisen toimintaan. Kantelu voi johtaa laajamittaisempaan toiminnan uudistamiseen yleisellä tasolla ja siten vaikuttaa yksilöiden tilanteisiin, myös sinun.

Terveydenhuollon linjausta koskevan yleisen kantelun voi tehdä kuka tahansa, niin yksittäinen henkilö kuin organisaatio, esim. järjestö. Voit tehdä kantelun sähköpostilla tai kirjepostilla. Jos teet kantelun aluehallintovirastolle, tarkasta oman paikkakuntasi toimivaltainen aluehallintovirasto osoitteesta www.avi.fi.

Potilaslain 3 luvun mukaan voit tehdä muistutuksen terveydenhuollostasi tai siihen liittyvästä kohtelusta. Se tehdään terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti. Toimintayksikön on käsiteltävä muistutus asianmukaisesti ja annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa. Voit myös viedä asian hallintoriitana hallinto-oikeuteen. Voit myös tehdä kantelun aluehallintovirastoon terveydenhuollon ammattihenkilöstä. Potilasasiamiehen tehtävä on neuvoa, avustaa ja tiedottaa oikeusturva-asioissa.

 

Sinulla on oikeus tehdä muistutus tai kantelu, tai viedä hoitotarvikeasia hallinto-oikeuteen