Hoitotarvikkeiden hankintaoikeudet julkisissa hankinnoissa - pikaopas

Oikeanlaisella, yksilöllisesti valitulla hoitotarvikkeella voidaan sekä parantaa käyttäjän elämänlaatua, että vähentää hoidon kokonaiskustannuksia. Epäsopiva hoitotarvike voi lisätä komplikaatioita ja lisätä sairaalahoidon tarvetta sekä aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja harmia käyttäjälle. Hoitotarvike on tärkeä osa optimaalisen hoidon toteutumista ja hoitotarvikkeiden hankinnassa on tärkeää muistaa miksi tarvikkeita hankitaan -käyttäjän tarpeiden täyttämiseksi.

 

Tähän osioon on kerätty käytännön esimerkkejä avanteenhoidon sekä virtsakatetrien käyttäjien elämästä ja heihin liittyvistä tutkimuksista sekä epäsopivan tarvikkeen aiheuttamista kuluista.

 

Yksilöllisen tarpeen mukainen hoitotarvike on aina myös käytössä edullisin tarvike!

Hankintahenkilönä

sinulla on oikeus...

Antaa hoitotarvikkeen käyttäjän valita hoitotarvike

Ottaa huomioon hoitotarvikkeen käyttäjän yksilölliset tarpeet

Valita laaja hoitotarvikevalikoima ja useita toimittajia

potilaan yksilölliset tarpeet on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon.

(Potilaslaki 2 luku 3 § 3 ).

 

potilaan lääketieteelliseen hoitoon liittyvien hoitotarvikkeiden myöntämisestä potilaalle päättää lääkäri.

(Ammattihenkilölaki 22§, EOA 2570/4/12).

Sillä:

Kuinka tämä tehdään?

…maksaa pelkästään vakavien virtsatietulehdusten sairaala-

hoito vuosittain (20 000 kpl).

Lisäksi lieviä antibiooteilla

hoidettavia virtsatietulehduksia

hoidetaan vuosittain terveys-

keskuksissa noin 250 000

kappaletta.1*

Yli

milj.€

130

Pikaopas puitejärjestelyn

tekemiseen hoitotarvikehankinnassa:

Hankintalain 42 §:n määritelmän mukaan: ”Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat hinnat ja suunnitellut määrät sekä muut ehdot.”

 

Puitejärjestely on eräänlainen esivalittu toimittajarekisteri, jossa kilpailutuksen jälkeen puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta voidaan ostaa suoraan hoitotarvikkeita, joiden laatu on ennalta määritelty.

1.

Suunnittele ja valmistele hoitotarvikkeiden han-

kinta tunnistamalla tarpeet ja hahmota puitejär-

jestelyn toimintamalli (https://www.hankinnat.fi/ eu-hankinta/menettelytekniikat/puitejarjestelyt). Tarvittaessa kartoita markkinat ja hyödynnä hoitotarviketoimittajia markkinavuoropuhelun avulla.

 

Seuraavia tarpeita on hyvä ottaa valmistelussa huomioon:

 • Potilaan tarve ja käyttäjän rooli
 • Hoitajan asiantuntemus ja potilaan hoitajan rooli
 • Hoitotarvikkeiden ominaisuudet:  laadulliset ominaisuudet ja innovatiivisuus helpottamaan käyttäjän elämää  (hinta-laatusuhde)
 • Hoitotarvikkeiden mahdollisimman  laaja tuotevalikoima

2.

Laadi hoitotarvikkeiden hankinta-asiakirjat, joissa kuvaat hankinnan sisällön, hankinnan ehdot ja erityisesti puitejärjestelyn toimintamallin:

 

 • valitse puitejärjestelyyn useampi toimittaja. Esimerkiksi Sailab -tuoteryhmien mukaisesti (esimerkiksi tuoteryhmälle X valitaan 5 toimittajaa jne.).
 • valitse toimintamalli, jossa on useampi toimittaja ja ehdot sitovasti sovittu.
 • ilmoita tarvitsemasi toimittajien määrä ennalta tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa.
 • ilmoita kaikki ne hankintayksiköt, jotka ovat mukana puitejärjestelyssä.
 • ilmoita puitejärjestelyn sisäisten hankintojen tekemisen toimintamalliksi se, että toimittajan valinta perustuu hoitotarviketta käyttävän potilaan tarpeisiin ja valintaan (HE108/2016 s. 108).  Hoitotarviketilaus tehdään suoraan puitejärjestelyyn valitulta toimittajalta, jonka hoitotarvikkeen potilas on valinnut.

3.

Kilpailuta puitejärjestelyyn mukaan otettavat hoitotarvikkeiden toimittajat hankintalain mukaisilla kilpailuttamismenettelyillä, joista suositeltavin on avoin menettely.

4.

Avaa kilpailu julkaisemalla hankintailmoitus Hilmaan, jossa annat linkin käyttämääsi sähköiseen kilpailutusjärjestelmään.

5.

Käsittele ja vertaile saadut tarjoukset tarjouspyyntösi mukaisesti.

6.

Valitse voittaneet toimittajat ja tee hankintapäätös.

7.

Tee hankintasopimukset (puitesopimus) voittaneiden kanssa.

8.

Tilaa hoitotarvikkeet valitsemasi puitejärjestelyn toimintamallin sisäisen hankinnan mukaisesti:

 • tilaa hoitotarviketilaus suoraan puitejärjestelyyn valitulta toimittajalta.

   tai

 • tee hoitotarviketilaus suoraan puitejärjestelyyn valitulta toimittajalta, jonka hoitotarvikkeen potilas on valinnut.

 …on hintalappu,

jos avanneleikattu joutuu

iho-ongelman tai

virtsakatetrin käyttäjä pissatulehduksen vuoksi sairaalahoitoon.2*

Lähes

1000

/ vuorokausi

Hoitotarvikkeen merkitys käyttäjälle

”Käyttämäni

katetri on kätevä käyttää ja mahtuu taskuun, katetroin säännöllisesti

6 kertaa päivässä,

olin sitten kotona tai reissun päällä.”

Monika,

MS-tauti 20 vuoden ajan, toimii tukihenkilönä vastasairastuneille sekä neuloo ja rakentaa LEGOja mielellään aviomiehensä

kanssa.

”Mitäkö minulle

merkitsee, että olen saanut sopivan katetrin käyttööni? Aiemmin en päässyt kotoa pois, ja olin onneton. Jouduin kantamaan vaihtovaatteita mukanani, minne meninkin. Sosiaalinen elämä kuihtui minimiin. Näin kului 10 ensimmäistä vuotta

vääränlaisen katetrin

kanssa. ”

Avannehoitajan näkemys

Urologian ja avanteen hoidon asiantuntija-

hoitajat Suomessa:

 

5 yliopistosairaalaa
16 keskussairaalaa
iraalaa

“Asiantuntijahoitajana

olen mielelläni mukana

tuomassa tuotteiden

käyttäjien näkökulmaa ja

tarpeita hankintaprosessiin. Minulle on tärkeää, että

käyttäjä saa yksilöllisen

tarpeensa mukaiset

tarvikkeet.

 

Sekä käyttäjien, että

maksajien kannalta paras lopputulos saavutetaan yhteistyöllä”

 

Avannehoitaja Ann-Christin Smidtslund-Rastas, Turun yliopistollinen keskussairaala

 

Mitä laki sanoo?

Hankintalain 43 §:n hallituksen esityksen (HE108/2016, s.140) mukaan:

 

”Hankintadirektiivin johdanto-osan 61 perustelukappaleen mukaan niissä puitejärjestelyissä, joissa kaik-

ki ehdot on vahvistettu ja joissa puitejärjestelyn tarkoituksena on luonnollisille henkilöille tarkoitettu-

jen tavaroiden tai palvelujen toimittaminen, puitejärjestelyn sisäisissä hankinnoissa voidaan ottaa huo-

mioon kyseisten luonnollisten henkilöiden tarpeet tai valinta. Puitejärjestelyyn perustuviin hankintoihin voitaisiin siten soveltaa momentissa säädettyä mahdollisuutta tehdä hankinta ilman kilpailutusta, jos puitejärjestelyn ehtojen mukaan hankittavan tavaran tai palvelun käyttäjänä oleva kansalainen tekisi valinnan puitejärjestelyyn otettujen toimittajien välillä. Tällainen tilanne voisi olla käsillä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden, terveydenhuollon henkilökohtaisten apuvälineiden taikka työvoimakou-

lutuspalvelujen puitejärjestelyssä, jossa palvelujen asiakkaana oleva luonnollinen henkilö tekisi valinnan hankintayksikön hankintalain mukaisesti puitejärjestelyyn valitsemista tarjoajista. Säännös ei koskisi hankintayksikön henkilöstöön kuuluvien luonnollisten henkilöiden kuten virkamiesten suorittamaa va-

lintaa, vaikka hankinnan kohteena oleva tavara tai palvelu olisi tarkoitettu heidän käyttöönsä.”

 

Hankintalain 42 § ja 108 §

 

...eli itsensä hoitaminen terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaisesti ei toteudu. Esimerkiksi jo nyt Suomessa käytetään keskimäärin 2 virtsakatetria päivässä

liian vähän.3*

Lähes

50%

ihmisistä hoitomyöntyvyys on ongelma...

Laki hankintojen taustalla

“Hankintalain yksi tavoite on edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien

hankintojen tekemistä. Hoitotarvikkeen hankintaa voi pitää onnistuneena, kun hoi-

totarvikkeen käyttäjän tarpeet täyttyvät. Käyttäjä voi olla terveydenhuollon am-

mattilainen, mutta yhä useammin tarvikkeen käyttäjä on kotona tavallista arkea

elävä henkilö. Käyttäjän yksilöllisten tarpeiden huomioiminen hankintaprosessissa

on mahdollista esimerkiksi niin, että käytetään hankintamenettelynä puitejärjes-

telyä, jolloin käytössä voi olla useamman toimittajan laaja tarvikevalikoima, joista

löytyy jokaiselle käyttäjälle juuri omaan arkeen sopivin tuote.

 

Monissa hoitotarvikkeissa sopivin tuote voi säästää kunnan kustannuksia, kun

esimerkiksi komplikaatiot ja sairaalahoidon tarve voi vähentyä, ja käyttäjä on mo-

tivoitunut hoitamaan itse itseään.”

“Hyvä hankinta-asiantuntija,

tässä sinulle vinkki: puitejärjestelystä voi tilata esimerkiksi niin, että hoito-

tarvikkeen käyttäjä voi itse

valita valikoimasta sopivimman tarvikkeen. Minkä tarvikkeen käyttäjä valitsee? Varmasti

sen, joka hänelle sopii omaan arkeensa parhaiten, jolla hän motivoituu hoitamaan itseään”.

 

Kari Tossavainen, lakimies

*Lähteet 1,2,3:

Käypä hoito -suositukset, https://www.kaypahoito.fi/hoi10050

THL Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114683/THL_RAPO3_2014_web.pdf?sequence=1

Coloplast IC survey (n=2942), January 2016 (data on file)

Barbosa et al. 2012

WHO Sabate et al. 2003, EAU guidelines, Wyndale 2002

Coloplast intermittent Catheter User Study 2016 (data on file)

Coloplast homedelivery data

YHTEISTYÖKUMPPANIT JA HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ